Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankBarwa³d Górny - Wersja polskaBarwa³d Górny - English versionBarwa³d Górny - Deutsch

Hrad ve mìstì Barwa³d Górny

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


Barwa³d dolny, ¶redni i górny
S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów S³owiañskich, Warszawa 1880


trzy wsie, pisane te¿ Berwald, Bernwald, pow. wadowicki, maj± 3569 morgów rozl,, 412 domów, 2224 dusz, parafia starodawna (dek. wadowicki) w Barwa³dzie dolnym (2430 wiernych), istniej±ca przed 1512 r.; ko¶ció³ drewniany N. M. Panny. Po³o¿enie pagórkowate, przy go¶ciñcu z Wadowic do Krakowa. Kamienio³omy. Ponad wioskami, na górze ¯ar zwanej, widaæ szcz±tki dawnego zamku. Mieszka³ w nim W³odek Skrzyñski, który wspólnie z ¿on± sw± Katarzyn± rozbojem siê bawi³. Po ¶mierci W³odka, gdy ¿ona jego nie porzuci³a swego rzemios³a, zosta³a z rozkazu Kazimierza Jagieloñczyka ujêta i stracona, a zamek zburzony.
Pó¼niej u¿y³ Miko³aj Zebrzydowski gruzów zamczyska barwa³dzkiego do zbudowania kaplicy ¶w. Magdaleny na tej¿e górze, teraz pustelni.

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.