Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankBorysławice Zamkowe - Wersja polska

Hrad ve mìstì Borysławice Zamkowe

  

blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek v Borysławicach zaloŸil kancléű velké koruny a gnìŸnickę arcibiskup Wojciech Jastrzêbiec v roce 1423. Byl zaloŸenę na pűibliŸnì ètvercovém pùdorysu, dva rovnobìŸnì poloŸené bytové objekty byly spojené dvìma oddíly obvodové zdi, tvoűíc obdélníkovę dvùr. V polovinì XV. století byl dodateènì postaven druhę prstenec zdí, rovnobìŸnì od stávajících zdí obvodovęch a vznikl parcham o ±íűce kolem 7. metrù. Tehdy zámek je±tì neobsahoval vìŸe, které byly postaveny teprve v polovinì XVI. století. Potom bylo dodìláno je±tì jedno kűídlo podél severo-vęchodního oddílu zdí.
V XVI. století zámek pűe±el do vlastnictví Gêbickich a potom Szczawińskich. V roce 1656 bìhem taŸení ho ±védové rozbili. Zkou±ky obnovy zùstaly na nule a hrad definitivnì osiűel v XVIII. století a dodnes se rozpadá.
AŸ dodnes se zachovaly pozùstalosti obvodovęch zdí a fragmenty stìn vjezdové vìŸe z XVI. století.
Richard 
Zamek w Borysławicach
Foto: JAPCOK, IV 2002
Rogiński v kníŸce "Zámky a tvrze v polsku - historie a legendy" cituje legendu svázanou s hradem. Po dávné lesku zùstala jen bílá paní. Povídají, Ÿe celou dobu bydlí na zámku, ale ukazuje se jen pűed vęznamnęmi událostmi. V okolí ji spojují se sousedním hradem v Besiekierach, kterę vlastnili rovnìŸ Szczawińscy. Byla to asi jejich dcerka, která si nechtìla vzít vybraného nápadníka. Za svévolnost ji pűivezli z Besiekier do Borysławic a uvìznili jí v nejvy±±ím patűe vjezdové vìŸe. Milenec usiloval o její propu±tìní. Pűes podplaceného stráŸníka k ní propa±oval ±òùru, po které se mìla spustit dolù. ±òùra v±ak byla ±patnì upevnìná a dìvèe spadlo a na místì zeműela. Povídá se, Ÿe od té doby èeká na svého osvoboditele.
Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borysławicach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borysławicach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borysławicach - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borysławicach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Borysławicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Borysławicach - Plan zamku według Bohdana Guerquina  <!--[<a href='212' title='Zamek w Borysławicach - 212' alt='Zamek w Borysławicach - 212' target=_blank>Œródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Borysławicach - rys. Brenda Zamek w Borysławicach - Rekonstrukcja zamku w 2 połowie XV wieku, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Borysławicach - Ruiny zamku od południa w połowie XIX wieku, 'Atlas' Stronczyńskiego Zamek w Borysławicach - Zamek w Borysławicach na litografii Konstancji Raczyńskiej, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieŒnieńskiego, 1843

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.