Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankBorys³awice Zamkowe - Wersja polska

Hrad ve mìstì Borys³awice Zamkowe

  

blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


Pøeklad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek v Borys³awicach zalo¾il kancléø velké koruny a gnì¾nický arcibiskup Wojciech Jastrzêbiec v roce 1423. Byl zalo¾ený na pøibli¾nì ètvercovém pùdorysu, dva rovnobì¾nì polo¾ené bytové objekty byly spojené dvìma oddíly obvodové zdi, tvoøíc obdélníkový dvùr. V polovinì XV. století byl dodateènì postaven druhý prstenec zdí, rovnobì¾nì od stávajících zdí obvodových a vznikl parcham o ¹íøce kolem 7. metrù. Tehdy zámek je¹tì neobsahoval vì¾e, které byly postaveny teprve v polovinì XVI. století. Potom bylo dodìláno je¹tì jedno køídlo podél severo-východního oddílu zdí.
V XVI. století zámek pøe¹el do vlastnictví Gêbickich a potom Szczawiñskich. V roce 1656 bìhem ta¾ení ho ©védové rozbili. Zkou¹ky obnovy zùstaly na nule a hrad definitivnì osiøel v XVIII. století a dodnes se rozpadá.
A¾ dodnes se zachovaly pozùstalosti obvodových zdí a fragmenty stìn vjezdové vì¾e z XVI. století.
Richard Rogiñski v kní¾ce "Zámky a tvrze v polsku - historie a legendy" cituje legendu svázanou s hradem. Po dávné lesku zùstala jen bílá paní. Povídají, ¾e celou dobu bydlí na zámku, ale ukazuje se jen pøed významnými událostmi. V okolí ji spojují se sousedním hradem v Besiekierach, který vlastnili rovnì¾ Szczawiñscy. Byla to asi jejich dcerka, která si nechtìla vzít vybraného nápadníka. Za svévolnost ji pøivezli z Besiekier do Borys³awic a uvìznili jí v nejvy¹¹ím patøe 
Zamek w Borys³awicach
Foto: ZeroJeden, IV 2007
vjezdové vì¾e. Milenec usiloval o její propu¹tìní. Pøes podplaceného strá¾níka k ní propa¹oval ¹òùru, po které se mìla spustit dolù. ©òùra v¹ak byla ¹patnì upevnìná a dìvèe spadlo a na místì zemøela. Povídá se, ¾e od té doby èeká na svého osvoboditele.
Ukáz na mapìZamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borys³awicach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borys³awicach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borys³awicach - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Borys³awicach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Borys³awicach - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek w Borys³awicach - Plan zamku wed³ug Bohdana Guerquina  <!--[<a href='212' title='Zamek w Borys³awicach - 212' alt='Zamek w Borys³awicach - 212' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Borys³awicach - rys. Brenda Zamek w Borys³awicach - Rekonstrukcja zamku w 2 po³owie XV wieku, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Borys³awicach - Ruiny zamku od po³udnia w po³owie XIX wieku, 'Atlas' Stronczyñskiego Zamek w Borys³awicach - Litografia nieznanego autora, Zamek w Borys³awicach, Przyjaciel Ludu 1843
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.