Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankBydlin - Wersja polska

Hrad ve městě Bydlin

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Bydlin
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, Warszawa 1880


Bydlin, w¶ i fol w. nad strug± płyn±c± z pod Domaniowic, pow. olkuski, gm. Wolbrom, par. Bydlin, od Wolbromia 1 mila, od Krakowa 5 mil. Posiada ko¶ciół par.- murowany, erekcyi niewiadomej, ma fabrykę żelaza i fryszerkę działaj±c± sił± wody i wyrabiaj±c± rocznie do 1000 centn. żelaza; robotników o¶miu. W 1875 r. wyrobiono tu żelaza kutego 3750 pudów. W r. 1827 r. było tu 72 dm. i 503 mk.; obecnie 71 dm., 583 ink., w tern 32 izraelitów. Dobra B. składaj± się z folwarków: Bydlin i Zawadka; nomenklatur folw. Zagrabię, Młyńskie i So¶nica, wsi: Bydlin i Załęże. Przestrzeń ogólna m. 2264, w tern folwarcznej ziemi m. 1462, z czego na fblw. Bydlin i Zawadka ł±cznie ziemi ornej m. 512, ł±k m. 55, pastwisk m. 10, lasu (w roku 1875) m. 855, nieużytków m. 30; gospodarstwo płodozmienne; czę¶ć lasu, zwana Cięgle, około m. 300, składa się z buku, grabiny, jodły, dębu; reszta przeważnie sosnowa. Margiel, torf, wapno, glina, dobywa się celem wzmocnienia urodzajno¶ci pól fol warcz. Młyn wodny; trzy stawy zarybione; wsie: Bydlin, rozl. m. 414, należy do 62, Załęże, m. 388, do 51 gospodarzy. Położenie górzyste, gleba uboga, zimna, miejscami do uprawy trudna. S± też na obszarze B. ruiny bardzo starożytnej ¶wi±tyni, z wysok± wież±, dominuj±ce nad okolic±. Jej erekeya, zarówno jak dokumenta dotycz±ce dzisiejszego ko¶cioła parafialnego musiały zagin±ć w jednym z licznych pożarów, któremi B. bywał nawiedzany. Par. B. dek olkuskiego 1160 dusz liczy.

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.