Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankChe³m - Wersja polska

Hrad ve mìstì Che³m

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Che³mie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Che³mie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Che³mie - Zabudowania na Wysokiej Górce wed³ug J.Kutyowskiej (a - wie¿a, b - palatium, c - budowla sakralna, d - wie¿a z XIV wieku, e - cerkiew)  <!--[<a href='260' title='Zamek w Che³mie - 260' alt='Zamek w Che³mie - 260' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=403&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(403);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.