Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankCzarny Bór - Wersja polska

Hrad ve mìstì Czarny Bór

 (Czarny Bór • Schwarzwaldau • Lubno • Liebenau) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Czarnym Borze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Czarnym Borze - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Czarnym Borze - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Czarnym Borze - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Czarnym Borze - Ruiny wie¿y na zdjêciu Viktora Schaetzke z lat dwudziestych XX wieku Zamek w Czarnym Borze - Ruiny wie¿y w pocz±tkach XX wieku Zamek w Czarnym Borze - Ruiny wie¿y w pocz±tkach XX wieku Zamek w Czarnym Borze - Widok z lotu ptaka od po³udnia, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czarnym Borze - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Czarnym Borze - Plan pozosta³o¶ci zamku wed³ug Artura Boguszewicza Zamek w Czarnym Borze - Plan pozosta³o¶ci zamku Paw³a Rajskiego na podstawie Artura Boguszewicza z uzupe³nieniami Zamek w Czarnym Borze - Drzeworyt wed³ug rysunku T.Blätterbauera, ok 1885  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.