Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankD±browa Tarnowska - Wersja polskaD±browa Tarnowska - English version

Hrad ve mìstì D±browa Tarnowska

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w D±browie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w D±browie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w D±browie - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek w D±browie - Plan wed³ug Mariana Korneckiego 'Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=60&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(60);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w D±browie - Widok D±browy Tarnowskiej na litografii Karola Auera wed³ug rysunku A.Gorczyñskiego, 'Galicja w obrazach', Lwów 1837-1838 Zamek w D±browie - Drzeworyt wed³ug rysunku Czyleñskiego, Tygodnik Illustrowany 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.