Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankToruñ-Podgórz - Wersja polska

Hrad ve mìstì Toruñ-Podgórz

 (Toruñ-Podgórz • Dybów) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
1.     Dybów - drugi zamek toruñski  
více2.     Zamek dybowski: archeologia, historia, przysz³o¶æ. Materia³y z sesji naukowej zorganizowanej 10 wrze¶nia 1999 roku w Toruniu z okazji Dni Dziedzictwa Europejskiego  
3. Ciesielska Karola, Zakrzewski Tadeusz    450 lat toruñskiego Podgórza 1555-2005  
více4. Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia    Zamek dybowski w Toruniu  
5. Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia    Zamek W³adys³awa Jagie³³y w Dybowie w ¶wietle badañ archeologicznych w latach 1998-2001  
6. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyñski,Stefan.    Zamki w Polsce  
7. Kajzer Leszek    Wie¿e zamków prowincji wielkopolskiej  
8. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
9. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
10. Nalewajska Lilianna    Dybów - zamek po dwudziestu latach  
11. Pietrzak Jan    Zamki i dwory obronne w dobrach pañstwowych prowincji wielkopolskiej  
12. Rogiñski Ryszard    Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy  
13. Sypek Robert    Zamki i obiekty warowne Pañstwa Krzy¿ackiego  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.