Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Zaloľení účtu
blank
blankKrosno Odrzańskie - Wersja polska

Hrad ve městě Krosno Odrzańskie

 (Krosno Odrzańskie • Crossen an der Oder) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Krosno Odrzańskie • Crossen an der Oder:    Köben an der Oder (48%) Beuthen an der Oder (44%)


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia místě opuątěného hradiątě s hliněnými valy a kůlovými palisádami nad Odrou vybudovali ve 13. stol. slezątí Piastovci zděný zámek. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně vratislavský kníľe Jindřich Bradatý (Henryk Brodaty), jemuľ patřily zdejąí pozemky aľ do jeho smrti v roce 1238. V roce 1249 bylo zaloľeno kníľectví glogovské, v jehoľ hranicích se ocitlo také Krosno. Prvním kníľetem glogovským byl Konrád I. , který rovněľ mohl iniciovat stavbu zámku.
Při současném stavu výzkumu není známa podoba a rozsah zámku ve 13. stol. Je moľné, ľe byl vystavěn na pravidelném půdorysu s jedinou obytnou budovou, jejíľ gotické zdi se dochovaly ve stávajícím severním křídle. V letech 1294 - 1319 patřilo Krosno Brandembursku, později se vrátilo do vlastnictví glogovských kníľat výměnou za pozemky v oblasti Sulechova a ¦wiebodína (¦wiebodzin).
Za časů glogovských kníľat Jindřicha (Henryka) IV. A Přemysla v první polovině 14. stol. byl zámek roząířen. Tenkrát bylo postaveno křídlo s branou a s nevelkou věľí se schodiątěm.
Po smrti Přemyslově se kníľectví glogovské a s ním i Krosno stalo součástí Čech. Druhé, jiľní obytné křídlo bylo vybudováno zřejmě během přestaveb v 15. stol. Na počátku 16. 
Zamek w Kro¶nie Odrzańskim
Budynek bramny na zdjęciu z 1931 roku
stol. byl zámek opět přestavován a získal první znaky renesance. Změněno bylo křídlo s branou a jiľní křídlo získalo podloubí.
V letech 1579 a ľ 1590 přibylo křídlo východní, vystavěné na vnějąí straně hradby a znovu bylo upraveno křídlo s branou. V roce 1634 zámek vyhořel, ale brzy byl opraven. Po dělení Polska se Krosno ocitlo na území Pruska, jehoľ panovníci proměnili zámek na vojenská kasárna. Tuto funkci plnil jeątě do druhé světové války. V roce 1945 byl zničen a při rekonstrukcích z let 1964-66 byla restaurována jen část zástavby. Nyní je vyuľíváno jen křídlo s branou, v němľ je zřízen klub.
Ukáz na mapěZamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Budynek bramny na zdjęciu z 1931 roku Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Krużganki dziedzińca na zdjęciu z 1931 roku Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Portal od strony dziedzińca w 1938 roku Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Budynek bramny zamku na zdjęciu z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Zamek na zdjęciu z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Wej¶cie do zamku na zdjęciu z 1938 roku Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Plan Krosna i zamku z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Plan Krosna i zamku z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Plan zamku w 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Południowe skrzydło zamku w 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Plan zamku na poziomie piwnic według Dominika Nowakowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Plan zamku na poziomie parteru według Dominika Nowakowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Panorama Krosna Odrzańskiego i zamku na sztychu Daniela Petzolda z 1711 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen', 1921 Zamek w Kro¶nie Odrzańskim - Panorama Krosna Odrzańskiego u schyłku XVI wieku, miedzioryt z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga 'Civitates orbis terrarum' tworzonego w 2 połowie XVI wieku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±żek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.