Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankStary Koniecpol - Wersja polska

Hrad ve mìstì Stary Koniecpol

 (Stary Koniecpol • Stara Wie¶) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Pøidej vpis


 
2006-07-19  19:07 • w³a¶æiciel
nie prawda ¿e tam straszy bo chodze tam co dzieñ nawet w nocy i nic nie straszy
 
2006-06-13  19:04 • roksanka
od czterech lat jestem wlascicielka tego placu jest tam pieknie i ZAPRASZAM wszystkich do owiedzin. do zobaczenia.........paapa
 
2006-01-21  23:16 • suchy
Rzeczywi¶cie w miejscu tym na niewielkim wzniesieniu sta³y kiede¶ ruiny zabudowañ zamku wraz z otaczaj±ca je fos±. W latach 60 XX wieku zosta³y spladrowane prze poszukiwaczy skarbów a restki zabudowañ zepchniête do fosy. Obecnie nie widaæ ¿e b³ tam kiedy¶ zamek. Co do wspomnianych ognisk to ¶ciema . Nie widzia³em tam ¿dnmych ognisk chyba ¿ê wypalanie traw.
 
2005-12-27  22:08 • Ada¶
Jestem bratem w³a¶ciciela ziemi, na której kiedy¶ sta³ ten ponoæ piêkny zamek. Kazimierz (imiê w³a¶ciciela tej ziemi) duzo mi opowiada³ o tym miejscu, i powiem szczerze, jestem pod wra¿eniem tego miejsca i tych okolic... Rozwa¿am nawet przenie¶æ siê w te strony.. Obecnie mieszkam we wroc³awiu..
 
2005-08-24  23:00 • kacza
e my tam ogniska robimy i jakos nas nic nie straszy
 
2005-08-01  21:21 • straszek
Ja mieszkam tam niedaleko. Niestety tam nic ju¿ nie ma. Byli archeolodzy dawno, znal¿li szcz±tki, zabrali i nic wiêcej. By³am tam kiedy¶ z kole¿ank± i zwia³y¶my, bo co¶ nas postraszyo. Ju¿ rtam nie chodzê, ale fajnie tam nawet...
 
2005-07-05  17:11 • Geralt (przemek)
Po zamku ju¿ ¶ladu nie zosta³o , ale fajnie tam jest nawet.
 
2005-07-05  16:56 • kacza
cze mieszkam niedaleo tego pagórka ok. 300m jaki¶ Zamek tam by³ ja go nigdy nie widzia³em ale mama mi opowiead³a. dzi¶ jó¿ nic tam nie pozosta³o jedynie niewielkie wzgórze, ³±ka. Ten plac jest w posiadaniu mojego kolegii teraz to robimy tam ogniska.

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.