Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSzczytno - Wersja polska

Hrad ve mìstì Szczytno

 (Szczytno • Ortelsburg) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Szczytnie - Plan zamku w Szczytnie z 1920 roku Zamek w Szczytnie - Plan zamku wed³ug Michaela Antoniego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Szczytnie - Rysunek z 1698 roku Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od pó³nocy, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Pó³nocny ci±g zabudowañ przedzamcza w pocz±tkach XX wieku, widok od strony wjazdu z po³udnia Zamek w Szczytnie - Przedzamcze na pocztówce z 1939 roku Zamek w Szczytnie - Zamek w Szczytnie w latach 20. XX wieku Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Szczytnie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Szczytnie - Foto: ZeroJeden, VI 2005
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.