Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankWolbórz - Wersja polska

Hrad ve mìstì Wolbórz

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
1.     Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.II, Zesz.7. Województwo ³ódzkie, Powiat piotrkowski  
2. Augustyniak Jerzy    Poszukiwanie najstarszego Wolborza  
3. Bary³a Mariusz    Placidi w Wolborzu  
4. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyñski,Stefan.    Zamki w Polsce  
5. Kajzer Leszek    Wie¿e zamków prowincji wielkopolskiej  
6. Kajzer Leszek    Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej  
7. Kajzer Leszek, Augustyniak Jerzy    Wstêp do studiów nad ¶wieckim budownictwem obronnym sieradzkiego w XIII-XVIII wieku  
8. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
9. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
10. Olszewski Bohdan    Od Pi±tku do Soboty - wêdrówki po ziemi ³ódzkiej  
11. Puget Wanda    Materia³y do dziejów rezydencji w Polsce - województwo sieradzkie  
12. Puget Wanda    Wolbórz. Dzieje miasta i rezydencji biskupów kujawskich  
13. Sypek Agnieszka, Sypek Robert    Zamki i warownie ziemi mazowieckiej  
14. Szumi³ Halina Irena    Wolbórz na przestrzeni wieków  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.