Autoųi  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.5. Województwo katowickie, Powiat gliwicki 
Informace pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
Mģsto / rok Warszawa - 1966
ISBN