Autoĝi Francke Czes³aw, Lodowski Jerzy 
Titul Ĥredniowieczny zamek w Bardzie 
Informace w: Karkonosz 3/1987 
Vydal   
Mìsto / rok Wroc³aw - 1987
ISBN