Autoĝi  
Titul Gromnik - z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu 
Informace pod red. Krzysztofa Jaworskiego i Aleksandry Pankiewicz 
Vydal  Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego 
Mìsto / rok Wroc³aw - 2007
ISBN ISBN 978-83-921090-7-5