Autoĝi Sikorski Czes³aw 
Titul Zamek w pa³uckiej Wenecji 
Informace  
Vydal  Biuro Badañ i Dokumentacji Zabytków 
Mìsto / rok Bydgoszcz - 1986
ISBN