Autoĝi Tomkowicz Stanis³aw 
Titul Zamek w Pieskowej Skale 
Informace  
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury 
Mìsto / rok Kraków - 1904
ISBN