Autoĝi Pianowski Zbigniew 
Titul Wawel obronny 
Informace  
Vydal  Pañstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 
Mìsto / rok Kraków - 1991
ISBN