Autoĝi Kurzħtkowski Mieczys³aw. 
Titul Rezydencje obronne w Krupem i Sielcu - rówieĥniczki Zamoĥcia 
Informace (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXX Nr 4. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Mìsto / rok Warszawa - 1968
ISBN