Autoĝi Michalczuk Stanis³aw 
Titul Zamek niedzicki - zabytek,muzeum,Dom Pracy Twórczej 
Informace (w:) Biuletyn Historii Sztuki,Rok XLIII Nr 3. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Mìsto / rok Warszawa - 1981
ISBN