Autoĝi Guerquin Bohdan 
Titul Zamek w Drzewicy 
Informace w: Teka konserwatorska, Zeszyt 1 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwa Techniczne 
Mìsto / rok Warszawa - 1952
ISBN