Autoĝi Majewski Alfred 
Titul Pieskowa Ska³a 
Informace w: Teka konserwatorska, Zeszyt 2. 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwa Techniczne 
Mìsto / rok Warszawa - 1953
ISBN