Autoųi  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.3. Województwo katowickie, miasto Cieszyn i powiat cieszyński 
Informace pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Mģsto / rok Warszawa - 1974
ISBN