Autoĝi Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan 
Titul Leksykon zamków w Polsce 
Informace  
Vydal  Arkady 
Mìsto / rok Warszawa - 2001
ISBN ISBN 83-213-4158-6