Autoĝi Mi³obêdzki Adam 
Titul Zarys dziejów architektury w Polsce 
Informace Wydanie czwarte poprawione i uzupe³nione 
Vydal  Wiedza Powszechna 
Mìsto / rok Warszawa - 1963
ISBN ISBN 83-214-0578-9