Autoĝi Sczaniecki Pawe³ 
Titul Zamek w Korzkwi i jego w³aĥciciele 
Informace  
Vydal  Znak 
Mìsto / rok Kraków - 1998
ISBN ISBN 83-7006-848-0