Autoĝi Godlewska Donata 
Titul Dzieje £omży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej (XI w.-1795 r.) 
Informace  
Vydal  Towarzystwo Przyjació³ Ziemi £omżyñskiej 
Mìsto / rok £omża - 2000
ISBN ISBN 83-902985-7-0