Autoĝi  
Titul Poczħtki zamków w Polsce 
Informace Prace naukowe Instytutu Historii, Sztuki i Techniki Politechniki Wroc³awskiej Nr 12, Seria: Studia i Materia³y Nr 5 
Vydal  Wydawnictwo Politechniki Wroc³awskiej 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1978
ISBN