Autoųi  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.18. Województwo poznańskie, powiat trzcianecki 
Informace pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli S³awskiej. 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Mģsto / rok Warszawa - 1966
ISBN