Autoĝi Stanis³aw Mas³owski 
Titul Turnieje rycerskie na Zamku Golubskim 
Informace  
Vydal   
Mìsto / rok Grudziħdz - 1995
ISBN