Autoĝi Michalczuk Stanis³aw Kostka 
Titul Panowie na zamku Dunajec 
Informace Rycerze, magnaci i panowie - w³aĥciciele zamku "Dunajec" w Niedzicy 
Vydal  Miniatura 
Mìsto / rok Kraków - 1998
ISBN ISBN 83-7081-244-9