Autoųi Kornecki Marian. 
Titul Zamki ziemi krakowskiej 
Informace  
Vydal  Wydzia³ Kultury Prezydium WRN,Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie 
Mģsto / rok Kraków - 1961
ISBN