Autoĝi Fija³kowski Jerzy, Zarêbski Maciej Andrzej 
Titul Zamki, pa³ace i dworki ziemi staszowskiej 
Informace  
Vydal  Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 
Mìsto / rok Staszów - 1994
ISBN