Autoĝi  
Titul Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego 
Informace pod red. Bohdana Baranowskiego 
Vydal  Wydawnictwo £ódzkie, staraniem Towarzystwa Przyjació³ im. Piotrkowa Trybunalskiego 
Mìsto / rok £ódĵ - 1989
ISBN