Autoĝi Stecki Bogus³aw 
Titul Miêdzylesie i okolice 
Informace Przewodnik turystyczny 
Vydal  I-BiS 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1994
ISBN ISBN 83-85773-08-8