Autoĝi Mijas Stanis³aw 
Titul Stare Kielce 
Informace  
Vydal  Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miejskiego 
Mìsto / rok Kielce - 1989
ISBN