Autoĝi  
Titul Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe 
Informace Materia³y V Seminarium zorganizowanego przez Oddzia³ Kielecki SHS, IHWSP oraz KDĤT. Kielce 7-9.10.1999 
Vydal  Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
Mìsto / rok Warszawa - 2000
ISBN ISBN 83-88341-05-7