Autoøi  
Titul ¦widnica. Zarys monografii miasta 
Informace pod red. Wac³awa Korty 
Vydal  Wydawnictwo DTSK Silesia 
Mìsto / rok Wroc³aw-¦widnica - 1995
ISBN ISBN 83-85689-36-2