Autoĝi D³ugosz Wies³aw 
Titul Zamki na Ĥlħsku 
Informace Zeszyt 5 
Vydal  Wydanie w³asne 
Mìsto / rok Opole - 1993
ISBN