Autoĝi  
Titul Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy  
Informace opracowa³ Waldemar Bukowski 
Vydal  BIBLIOTEKA KÓRNICKA 
Mìsto / rok Kórnik - 1999
ISBN 83-85213-26-0