Autoųi  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.3. Województwo krakowskie, Powiat brzeski 
Informace pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Vydal  Państwowy Instytut Sztuki 
Mģsto / rok Warszawa - 1951
ISBN