Autoĝi Plewczyñska Danuta 
Titul Pa³ac w Ujeĵdzie 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 02/2003 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Mìsto / rok Warszawa - 2003
ISBN ISSN 0137-222X