Autoųi Kornecki Marian 
Titul Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej 
Informace  
Vydal  Wydzia³ Kultury Prezydium WRN w Krakowie,Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Mģsto / rok Kraków - 1966
ISBN