Autoĝi Musialik Zdzis³aw Marian 
Titul Dzieje Olsztyna k/Czêstochowy 
Informace  
Vydal  Gmina Olsztyn 
Mìsto / rok Olsztyn - 1999
ISBN