Autoøi  
Titul Zamek Królewski w Warszawie 
Informace Materia³y XL Czwartku Naukowego 1 kwietnia 1971 
Vydal  Wroc³awskie Towarzystwo Naukowe 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1973
ISBN