Autoĝi Kin-Majewska Grażyna 
Titul Zamek w Oporowie 
Informace  
Vydal  Muzeum w Oporowie 
Mìsto / rok Oporów - 1998
ISBN