Autoĝi B³aszczyk W³odzimierz 
Titul Problem dwóch zamków w Gliwicach (tezy referatu) 
Informace w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Vydal  Muzeum w Gliwicach 
Mìsto / rok Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937