Autoøi Choiñska-Bochdan El¿bieta 
Titul Gniew w ¶wietle badañ archeologicznych 
Informace  
Vydal  Muzeum Archeologiczne w Gdañsku, Miejsko-Gminny O¶rodek Kultury w Gniewie 
Mìsto / rok Gdañsk - 1994
ISBN ISBN 83-85824-20-0