Autoųi Choińska-Bochdan Elæbieta 
Titul Gniew - stan badań archeologicznych i postulaty badawcze 
Informace w: Z otch³ani wieków Pomorza Gdańskiego 
Vydal  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Mģsto / rok Gdańsk - 1998
ISBN PL ISSN 83-85824-65-0