Autoĝi Lileyko Jerzy 
Titul Zamek warszawski rezydencja królewska i siedziba w³adz Rzeczypospolitej 1569-1763 
Informace  
Vydal  Ossolineum. Wydawnictwo PAN 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1984
ISBN ISBN 83-04-01083-6