Autoĝi Kajzer Leszek, Kuczyñski Janusz 
Titul Ĥredniowieczny zamek rycerski w Rembowie ko³o Rakowa 
Informace w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 14 
Vydal  Wydawnictwo Literackie 
Mìsto / rok Kraków - Wroc³aw - 1985
ISBN ISBN 83-08-01490-9